(มติธรรมดา)เพื่อรับรองงบการเงิน

 

                                                                                                                  บริษัท____________________ จำกัด 

                                                                                                                  วันที่_________ เดือน_________ พ.ศ. _________


เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท_________ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่_________ ในวันที่_________ เดือน_________ พ.ศ. _________ เวลา _________ ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ ____________________________________

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2551
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

                                                                                                                                

                                                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                       (__ใส่ชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนาม__)
                                                                                                                                      กรรมการบริษัท

คำแนะนำ:
- วาระ ที่ต้องมี คือ วาระที่ 1 – 4 ส่วนวาระที่ 5 กรณีไม่ได้จ่ายเงินปันผล ไม่ต้องใส่ก็ได้
- กรรมการที่มีอำนาจลงนาม ไม่จำเป็นต้องลงนามและประทับตรา สามารถแก้ไขและส่งไฟล์ word ได้เลย

                                       
Visitors: 397,855