(มติธรรมดา)เพื่อแก้ไขกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ

                                                                                                                  บริษัท____________________ จำกัด

                                                                                                                  วันที่_________ เดือน_________ พ.ศ. _________


เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ _________
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยบริษัท___________ จำกัด จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่_________ ในวันที่_________ เดือน_________ พ.ศ. _________ เวลา _________ ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ ____________________________________

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ อำนาจกรรมการ
วาระที่ 2 ____________________________________
วาระที่ 3 ____________________________________

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

 


                                                                                                                                     ขอแสดงความนับถือ

 


                                                                                                                        (_____________________________)
                                                                                                                                    กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 *** ตัวอย่างวาระ***
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท และ อำนาจกรรมการ
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
- พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- แจ้งเรื่องกรรมการลาออก และ แต่งตั้งกรรมการใหม่
- พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณารับรองการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
                       

               
Visitors: 396,203