ประชุมวิสามัญ ตราของบริษัท (ภายใน 7 วัน)

                                                              

                                                                                                                                 บริษัท___________________ จำกัด 

  
                                                                                                                               วันที่____________________ 
  


เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่____/__________
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท____________________________จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่____/_______ ในวันที่__________________________________ เวลา_________น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ ___________________________________________________

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

 

                                                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

      

                                                                                                                       (_____________________________)
                                                                                                                                              กรรมการ


                                                      

 

     
Visitors: 397,859