ประชุมวิสามัญ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

                                                                                                                             บริษัท____________________ จำกัด

                                                                                                                             วันที่______________________

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่____/__________

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท____________________________จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่____/_______ ในวันที่__________________________________ เวลา_________น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่___________________________________________________ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                        (_____________________________) 
                                                                                                                                             กรรมการ


 

                                                        
Visitors: 396,203