(มติพิเศษ)แก้ไขชื่อ ข้อบังคับ รอบบัญชี

 แก้ไขชื่อบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ดังนี้
“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ชื่อบริษัทใหม่ จำกัด” ”


แก้ไขข้อบังคับบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ ... เป็นดังนี้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………


แก้ไขรอบบัญชี

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนรอบปีบัญชี มาเป็นรอบปีบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม

       
Visitors: 397,853