(มติพิเศษ)จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

           

ที่อยู่บริษัท.............................
.............................................
เรื่อง จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท...........................จำกัด
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่.....................เมื่อวันที่.....................................................
ณ สำนักงานเลขที่.....................................................................................................................................................
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ...................(.............................) ปรากฏตามรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ ...........................................ในจำนวนหุ้นทั้งหมด .......................................คิดเป็นเงิน.....................
...............(.........................................) และจัดสรรเป็นเงินทุนสำรอง .............................(...........................................)
โดยบริษัทฯ กำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ประกาศมา ณ วันที่...................................................

(....................................................)
กรรมการ

       
Visitors: 399,885