ประกาศเลิกบริษัท

ประกาศเลิกบริษัท
บริษัท....................................................จำกัด
ทะเบียนเลขที่ ......................

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ............ ของบริษัท....................................................จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัท ฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ ............ ..... เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัท ฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชีเลขที่ ...................................................... ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ................................

(....................................................)
ผู้ชำระบัญชี

       
Visitors: 397,853