ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วน

ประกาศ

เลิก ห้างหุ้นส่วนจำกัด___________________________

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด__________________________________ ได้ตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วนนี้ตั้งแต่วันที่_____________________ เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่__________________________ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่_______________

(_______________)
ผู้ชำระบัญชี

       
Visitors: 397,854