แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด (บอกกล่าวเจ้าหนี้ 30 วัน)

ประกาศแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด_______________________

วันที่___________________________

ด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด__________________________ ได้ตกลงยินยอมให้แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด_________________________ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่____________________________________________________เป็นบริษัทจำกัด ตามบันทึกข้อตกลงยินยอม ลงวันที่_______________________

ห้างหุ้นส่วนฯ จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า หากท่านมีคามประสงค์จะคัดค้านขอให้ส่งคำคัดค้านไปยังห้างหุ้นส่วนฯ กำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ


(________________________)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

       
Visitors: 397,856