ประชุมวิสามัญ การควบบริษัท (ลงประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า14วัน)

บริษัท____________________ จำกัด

วันที่_________________________

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่____/__________

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท____________________________จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่____/_______ ในวันที่__________________________________ เวลา_________น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ ___________________________________________________ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาการควบบริษัทจำกัด
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(_____________________________)
กรรมการ


       
Visitors: 396,206