ประชุมวิสามัญ เปลี่ยนชื่อบริษัท (ลงประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า14วัน)

บริษัท____________________ จำกัด

วันที่___________________________

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ____/_________

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท_______________________จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่____/_______ ในวันที่__________________________________ เวลา____________น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ ___________________________________________________ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(_____________________________)
กรรมการ

       
Visitors: 399,885