(มติพิเศษ)เพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์

           

บริษัท____________________ จำกัด

วันที่_________ เดือน_________ พ.ศ. _________


เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ _________
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่_________ ในวันที่_________ เดือน_________ พ.ศ. _________ เวลา _________ ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ ____________________________________ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดังนี้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัทมี 29 ข้อ ดังปรากฎในแบบ ว. ที่แนบ ”
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(_____________________________)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

       
Visitors: 399,883