(มติพิเศษ)เพื่อลดทุนบริษัทจำกัด

           

บริษัท____________________ จำกัด

วันที่_________ เดือน_________ พ.ศ. _________


เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ _________
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่_________ ในวันที่_________ เดือน_________ พ.ศ. _________ เวลา _________ ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ ____________________________________ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน _______ บาท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ดังนี้
“ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน ห้าแสนบาท (500,000) แบ่งออกเป็น ห้าพันหุ้น (5,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)”
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(_____________________________)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

       
Visitors: 399,885