ประกาศลดทุน

ประกาศลดทุน
บริษัท....................................................จำกัด

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท....................................................จำกัด ได้มีมติพิเศษเมื่อวันที่ ............ ..... ให้ลดทุนของบริษัทจากเดิม หนึ่งล้านบาท (1,000,000) แบ่งออกเป็น หนึ่งหมื่นหุ้น (10,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100) ลงมาคงเหลือ ห้าแสนบาท (500,000) แบ่งออกเป็น ห้าพันหุ้น (5,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)

ฉะนั้น หากผู้ใดจะคัดค้านการลดทุนนี้ ก็ให้ขอยื่นคำคัดค้านต่อบริษัท ณ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ...................................................... ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ................................

(....................................................)
ผู้ชำระบัญชี

       
Visitors: 397,854