การประชุมใหญ่โดยไม่ได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์จะมีผลหรือมีความผิดอย่างไร ?

           

การประชุมใหญ่โดยไม่ได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์จะมีผลหรือมีความผิดอย่างไร ?


ป.พ.พ. มาตรา 1175 กำหนดให้คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทนั้น ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง และ ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ หากบริษัทจำกัดใดไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิด ตามพ.ร.บ.กำหนดความรับผิดห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.2499 มาตรา 17 มาตรา ๑๗* "บริษัทจำกัดใด ไม่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ไม่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือไม่ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากันในคำบอกกล่าวตามมาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

       
Visitors: 397,853