มติที่ประชุมจากการประชุมที่ไม่ได้ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์ ถือว่าเป็นมติที่ใช้ได้หรือไม่ ?

           

มติที่ประชุมจากการประชุมที่ไม่ได้ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์ ถือว่าเป็นมติที่ใช้ได้หรือไม่ ?

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1195 กำหนดว่า "การประชุมใหญ่นั้นถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนบทบัญญัติ ในลักษณะนี้ก็ดี หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดร้องขึ้นแล้ว ให้ศาล เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นเสีย แต่ต้องร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมตินั้น"

       
Visitors: 397,860