รายการที่ต้องมีหนังสือเชิญประชุมก่อน และประกาศหนังสือพิมพ์

           

รายการที่ต้องมีหนังสือเชิญประชุมก่อน และประกาศหนังสือพิมพ์

1. มติพิเศษให้ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท) - หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. เพิ่มทุน/ลดทุน - หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 14 วัน

3. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) - หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 14 วัน

4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (สำนักงานของบริษัท) - หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 14 วัน

5. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน/หุ้น/มูลค่าหุ้น) - หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 14 วัน

6. กรรมการ (เข้า.............คน) (ออก..............คน) - หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 7 วัน

7. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ/หรือ สำนักงานสาขา - หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 7 วัน

8. รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

9. หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 7 วัน

10. ควบบริษัท (บริษัท..............................................จำกัด ทะเบียนเลขที่.............................................. - หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลาง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ได้ควบเข้ากันกับ

11. บริษัท..................................................................จำกัด ทะเบียนเลขที่...............................................)

12. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3.(วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท)-หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 14 วัน

13. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ...................................... - หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 14 วัน

14. แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท - หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 7 วัน

15. แก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท - หัวหนังสือเชิญประชุมห่างจากวันนัดประชุมช่วงกลางไม่น้อยกว่า 7 วัน

       

Visitors: 397,855